میزبانی وب لینوکس

SWH-1

فضا ۵۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۶۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ندارد
مشاهده جزئیات منابع

SWH-2

فضا ۱۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۸۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ۱ دامنه
مشاهده جزئیات منابع

SWH-3

فضا ۲۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۱۲۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ۲ دامنه
مشاهده جزئیات منابع

SWH-4

فضا ۴۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۱۶۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ۳ دامنه
مشاهده جزئیات منابع

SWH-5

فضا ۶۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ۴ دامنه
مشاهده جزئیات منابع

SWH-6

فضا ۸۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۲۴۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ۵ دامنه
مشاهده جزئیات منابع