پر کردن فیلد‌هایی که با ستاره (*) مشخص شده‌اند، اجباری می‌باشد.

تمامی اطلاعات بایستی به صورت لاتین وارد شوند.

نام شخص و سازمان

مثال: exampl@example.com
مثال: AliReza
مثال: Mohammadi
مثال: Iran Example Co

*اطلاعات احراز هویت

تکمیل شمارهٔ ملی یا گذرنامه به تنهایی کافی است و ارایهٔ هر دو این اطلاعات ضروری نیست. توجه داشته باشید در صورت ارایهٔ شمارهٔ گذرنامه پر کردن کلیهٔ اطلاعات خواسته شده در مورد آن ضروری است.

این اطلاعات نزد ایرنیک به صورت محرمانه جهت احراز هویت نگهداری خواهد شد.

کد ملی (ایران)

مثال: 123-456789-0
گذرنامه

مثال: H123456
مثال: Naja Passport Office

نشانی پستی

نشانی ارایه شده توسط متقاضی دریافت شناسه کاربری باید صحیح و منطبق با واقع باشد.

توجه کنید که در موارد لازم، مطابقِ شرایط و ضوابط ثبت‌نام دامنه، هرگونه مکاتبه با صاحب امتیاز نام دامنه به نشانیِ وی که در شناسه کاربری خود ارایه نموده صورت خواهد گرفت و عواقب ناشی از عدم اطلاع یافتن صاحب امتیاز نام دامنه از اقدامات و تصمیمات مرکز و یا اقدامات اشخاص ثالث، به دلیل عدم ارائه نشانی صحیح بر عهده خود شخص می‌باشد.

ارائهٔ صندوق پستی به عنوان نشانی پستی قابل قبول نمی‌باشد.

مثال: Tehran
مثال: Tehran
مثال: No. 5, Example Sq., Sample St.
مثال: 12345-67890
مثال: +982112345678
مثال: +982112345678
تکمیل کننده مشخصات فوق، اعم از خود شخص یا نماینده وی، با درج نام و نام خانوادگی، اعلام نمود که متن «ضوابط و شرایط شناسهٔ ایرنیک» را به دقت مطالعه کرده و با ارسال این صفحه مفاد آن را به عنوان شرایط دریافت شناسه کاربری که شرط لازم جهت ثبت نام دامنه است پذیرفته است.

مثال: AliReza Mohammadi