ثبت دامنه

دامنه جدیدای پیدا کنید، کلمه مورد نظر جهت بررسی وارد کنید.


مرور بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
9,000 تومان
1 ساله
9,000 تومان
1 ساله
9,000 تومان
1 ساله
.com
300,000 تومان
1 ساله
300,000 تومان
1 ساله
300,000 تومان
1 ساله
.net
390,000 تومان
1 ساله
390,000 تومان
1 ساله
390,000 تومان
1 ساله
.org
390,000 تومان
1 ساله
390,000 تومان
1 ساله
390,000 تومان
1 ساله
.info
420,000 تومان
1 ساله
420,000 تومان
1 ساله
420,000 تومان
1 ساله
.biz
450,000 تومان
1 ساله
450,000 تومان
1 ساله
450,000 تومان
1 ساله
.co
810,000 تومان
1 ساله
810,000 تومان
1 ساله
810,000 تومان
1 ساله
.me
450,000 تومان
1 ساله
450,000 تومان
1 ساله
450,000 تومان
1 ساله
.in
390,000 تومان
1 ساله
390,000 تومان
1 ساله
390,000 تومان
1 ساله
.tv
900,000 تومان
1 ساله
900,000 تومان
1 ساله
900,000 تومان
1 ساله
.us
300,000 تومان
1 ساله
300,000 تومان
1 ساله
300,000 تومان
1 ساله
.es
270,000 تومان
1 ساله
270,000 تومان
1 ساله
270,000 تومان
1 ساله
.top
300,000 تومان
1 ساله
300,000 تومان
1 ساله
300,000 تومان
1 ساله
.shop
900,000 تومان
1 ساله
900,000 تومان
1 ساله
900,000 تومان
1 ساله
.design
1,350,000 تومان
1 ساله
1,350,000 تومان
1 ساله
1,350,000 تومان
1 ساله
.academy
1,050,000 تومان
1 ساله
1,050,000 تومان
1 ساله
1,050,000 تومان
1 ساله
.ایران
9,000 تومان
1 ساله
9,000 تومان
1 ساله
9,000 تومان
1 ساله
.co.ir
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
.net.ir
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
.org.ir
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
.ac.ir
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
.gov.ir
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
.id.ir
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
.sch.ir
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
5,000 تومان
1 ساله
.team
599,000 تومان
1 ساله
599,000 تومان
1 ساله
599,000 تومان
1 ساله

دسته بندی را از بالا انتخاب کنید

خدمات میزبانی ما را تجربه کنید!

از خدمات متنوع ما استفاده کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به ما منتقل کنید!

دامنه خود را به ما انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.