15,000 تومان | ماهانه

SWH-1
فضا ۵۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۶۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ندارد
مشاهده جزئیات منابع

20,000 تومان | ماهانه

SWH-2
فضا ۱۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۸۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ۱ دامنه
مشاهده جزئیات منابع

30,000 تومان | ماهانه

SWH-3
فضا ۲۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۱۲۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ۲ دامنه
مشاهده جزئیات منابع

40,000 تومان | ماهانه

SWH-4
فضا ۴۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۱۶۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ۳ دامنه
مشاهده جزئیات منابع

50,000 تومان | ماهانه

SWH-5
فضا ۶۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ۴ دامنه
مشاهده جزئیات منابع

60,000 تومان | ماهانه

SWH-6
فضا ۸۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهیانه ۲۴۰ گیگابایت
میزبانی سایت مجزا ۵ دامنه
مشاهده جزئیات منابع